Allmänna villkor.

Här beskrivs de allmänna villkor som gäller för användandet av webbplatsen och tjänsterna för By Ingemo.

De allmänna villkoren följer Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag

Avbokning
Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta By Ingemo kostnader för egna eventuella avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen.

Uppdragsgivaren ska även ersätta By Ingemo för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

Kostnadsfri avbokning görs senast 24 timmar innan avtalad tid för fotografering.

Bildurval
By Ingemo fotograf gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

Reklamation
Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart efter leverans av bilderna. Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

Användningsrätt
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.

Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtalslicenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings- eller intresseorganisation.

Om uppdragsgivaren lägger ner sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.

Exklusiv användning
Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke-exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.

Egen användning
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen marknadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokproduktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

Bildåtergivning
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

Namnangivelse
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100 % av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

Äganderätt till bilder, returnering
Levererade bilder, liksom idé- och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

Ansvar för tillhandahållet föremål
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. By Ingemo ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

Personbild
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/personer förekommer på bilden. Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

Priser & betalningsvillkor
På angivna priser tillkommer moms med 25 %. När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).
Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

Otillåten användning mm
Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt pris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.

Arkivering av bilder
By Ingemo förbinder sig att bevara digitala bildfiler/originalbilder under en tid av 3 år från tidpunkten för leverans.

Tvistelösning
I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.

Källa till dessa allmänna villkor: www.sfoto.se

Relaterad läsning: Läs mer om vår integritetspolicy här och om cookies här.